Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Het Balkonbankje ®
Geregistreerd model

Wanneer je een product retour wilt zenden dan kun je kijken op https://www.hetbalkonbankje.nl/retourneren/ voor de retoursinstructies. Nooit onaangekondigd het product terugsturen. Neem daarvoor altijd eerst contact op door een mail te sturen naar info@hetbalkonbankje.nl.

Hoofdadres: (Dit is geen bezoekadres)
Stuyvesantstraat 51-2
1058AK
Amsterdam

*Adres voor retourzendingen:
Zelfde als hierboven

LET OP. Zie artikel 7. Op maatwerk geldt geen herroepingsrecht.

(*Nooit zomaar afzenden. Altijd contact opnemen met Het Balkonbankje. Vaak wordt er een ophaalafspraak gemaakt om de staat van het balkonbankje te behouden).

t.a.v. Het Balkonbankje

E-mailadres: info@hetbalkonbankje.nl
KvK-nummer: 74784048
BTW ID: NL001467627B17


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Maatwerk

Bij maatwerkopdrachten kunt u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht. Normaal gezien heeft u volgens de wet het recht om een product binnen 14 dagen te retourneren. Echter als het om op maat gemaakte producten gaat, hebben wij de optie genomen om maatwerk van het herroepingsrecht uit te sluiten.

Dat doen we omdat maatwerk producten niet opnieuw verkocht kan worden.

Uiteraard doen wij er alles aan om uw maatwerkwens volgens afspraak op te leveren. Er vindt dan ook pas akkoord plaats na uw handtekening. Mocht uw maatwerkopdracht niet volgens afspraak zijn opgeleverd, en hierbij de schuld aantoonbaar bij Het Balkonbankje liggen, dan zullen we er alles aan doen om uw maatwerkopdracht alsnog volgens wens op te leveren. Omdat service bij Het Balkonbankje hoog in het vaandel staat zullen we ook buiten onze schuld altijd naar een oplossing zoeken.

Mochten er kosten komen voor obstakels bij levering – denk aan lossen door het raam of het inhuren van een kraan – dan zijn deze kosten voor eigen rekening.


Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 10 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 11 – Nakoming overeenkomst, garantie en reparatie

Een woord vooraf aangaande de behandeling van het product.

 • Nooit met een elektronische powertool (bijvoorbeeld met een schroef/accuboormachine) de inbusbouten aandraaien. De kracht die vrijkomt kan ervoor zorgen dat de schroefdraadbussen los geraken en het product kapot gaat.
 • Mochten bepaalde productdelen niet goed op elkaar lijken te passen. Géén geweld gebruiken om de delen in elkaar te zetten door er op te slaan met een voorwerp of met gebruik van uw lichaamsgewicht
  1. Weet u zeker dat de delen bij elkaar horen? Het kan zijn dat u een ander deel nodig heeft op deze plek.
  2. Beoordeel de situatie op een logische manier. Weet u zeker dat deze delen op elkaar horen? neem eerst contact op met het Balkonbankje. Ga niks zelf proberen totdat er contact is geweest.
 • Het teakhout is van nature uiterst weerbestendig en zal door weersinvloeden in ongeveer 8 tot 12 maanden platina grijs worden. Wij raden het altijd aan om onze teakhouten meubelen te behandelen met een hoogwaardige teak sealer of beits alvorens je het bankje monteert. Zo garanderen wij de beste bescherming tegen de elementen zoals zon en regen. Het beste is een transparante matte dekking om de kleur het best te behouden. Zorg altijd dat je het als test aan de onderkant aanbrengt alvorens het gehele product te behandelen. Zo voorkom je dat een mogelijk ongewenst kleureffect alleen aan de onderkant zichtbaar is.
  Mocht u het product willen behandelen met een dekkend of transparant onderhoudsmiddel; smeer het altijd aan de onderkant of binnenkant om het na de aanbevolen droogtijd te beoordelen.
 • Het kan voorkomen dat een standaard meegeleverde inbusbout (maat: m6x6 of m6x7 cm) niet goed past in een bepaald product deel. Dit komt heel soms voor omdat het hout is uitgezet waardoor de inbusbout de schroefdraadbus niet kan bereiken. Dit kan enkele millimeters afwijken. In dit geval is het op te lossen door een langere inbusbout te gebruiken. Je kunt in dit geval een of meerdere gratis inbusbouten bij ons opvragen waarna wij ze gratis opsturen. Mocht het met deze inbusbouten nog niet lukken; neem dan weer contact met ons op voor een verdere oplossing.
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. De geleverde producten bevatten houten onderdelen. Hout is een natuurlijk product en daar zitten altijd afwijkingen in en kunnen scheurtjes en minimale werking in ontstaan. Ook kan lijm in bijvoorbeeld een houtverbinding grip verliezen waardoor een deel los kan komen. Mocht enige afwijking de functionaliteit van het product dusdanig beïnvloeden dat het zijn stabiliteit of comfort aantast waardoor je er geen gebruik meer van kunt maken; zullen we kijken naar een oplossing om dit te verhelpen. 
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Bij Het Balkonbankje heeft u recht op de wettelijke garantie. In Nederland spreken we niet van ´wettelijke garantie´. In plaats daarvan staat in de wet dat een product moet bieden wat u ervan mag verwachten. Van veel producten mag u verwachten dat ze langer meegaan dan 2 jaar, zo ook van Het Balkonbankje. Deze garantie is op uw product dan ook twee jaar. Vaak is dit in de vorm van reparatie, maar waar nodig in de vorm van omruiling of vervanging. Deze termijn geldt onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Ter voorkoming van problemen die niet onder garantie vallen, adviseren wij u onze onderhoudsadviezen goed door te nemen. Neem contact met ons op indien u aanspraak wilt maken op uw garantie of onderhoudsadvies wilt.
 4. Ook buiten de garantieperiode staan we graag voor u klaar. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. U dient dan wel dient uw aankoopbon, factuur of betaalbewijs te laten zien voor garantie. Bewaar uw factuur dan ook goed, deze geldt tevens als aankoopbewijs.
 5. Valt de reparatie van uw product binnen de garantieperiode? Dan is de reparatie in de meeste gevallen kosteloos. Is de schade aan uw product door eigen toedoen veroorzaakt? Dan worden reparatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten zullen op voorhand met u gecommuniceerd worden.
 6. Valt de reparatie van uw product buiten de garantieperiode? Ook buiten deze periode kunnen wij in veel gevallen iets voor u betekenen. Neem daarvoor contact met ons op. Wij nemen vervolgens weer contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
 7. Nadat wij uw reparatieverzoek duidelijk omschreven hebben ontvangen en het liefst verrijkt met foto’s / video’s, nemen wij contact met u op om het reparatieproces te bespreken. In de meeste gevallen wordt het te repareren product retour gehaald of gebracht naar onze opslag. In enkele gevallen is het mogelijk dat de reparatie op uw locatie wordt uitgevoerd. Na reparatie wordt opnieuw contact met u opgenomen. Het gerepareerde product kan worden opgehaald of geleverd. Eventuele reparatiekosten worden op voorhand met u gecommuniceerd.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.